2021-10-06 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 30 กันยายน 2564

2021-10-01 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนเดือน ก.ย. 2564

2021-09-30 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2021-09-30 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2021-09-22 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1 - 15 กันยายน 2564

2021-09-06 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนเดือน ส.ค. 2564

2021-09-06 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564

2021-08-17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564

2021-08-03 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนเดือนเกรกฎาคม 2564

2021-08-03 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2564

2021-07-07 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 30 มิถุนายน 2564

2021-06-01 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤษภาคม 2564

2021-06-01 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2564

2021-05-05 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนเดือนเมษายน 2564

2021-05-05 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

2020-10-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1-15 ต.ค.2563

2020-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2020-10-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การยื่นคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผ้สูงอายุตาม นโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2020-10-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหัวสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

2020-09-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2020-09-30 ประกาศ เทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

2020-08-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำวันที่ 16-31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

2020-07-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มิถุนายน 2563

2020-06-30 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ทต.หัวสะพาน จ.เพชรบุรี

2020-06-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563

2020-03-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรดื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

2020-01-16 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ฏแรกเกิด ประจำวันที่ 1- 15 มกราคม 2563

2019-12-27 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลงทะเบียนความพิการภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

2019-12-02 ประกาศแนบท้ายราย ชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

2019-12-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

2019-11-05 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประปีงบประมาณพ.ศ2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ตุลาคม 2562

2019-10-31 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2019-10-31 ประกาศเทศบาลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 1 - 15 พ.ย. 2562

2019-09-18 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ ๖-๑๕ กันยายน 2562

2019-09-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง รายชื่อผู้มรสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำวันที่ 27 สค.-5 กย.2562

2019-09-03 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเเงินคนพิการ ภายในเดือน สิงหาคม 2562

2019-07-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ปีะจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

2019-06-28 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ ถายในเดือน มิ.ย. 2562

2019-06-17 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกงานอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 (พร้อมใบสมัคร)

2019-06-10 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน พฤษภาคม 2562

2019-06-04 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน พฤษภาคม 2562

2019-04-09 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่องถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-04-02 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน มีนาคม 2562

2019-04-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพานเรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2019-03-06 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2562

2019-02-11 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน มกราคม 2562 (2)

2019-02-01 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยคนพิการ ภายในเดือน มกราคม 2562

2019-01-15 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พะฤศจิกายน 2561

2018-09-19 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง ถอนรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศลบาลตำบลหัวเสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

2018-06-29 ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหัวสะพาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

Share on Line
Share on Pinterest