วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15648 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15639 การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.1/ว900 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15637 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เผยแพร่ผลงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.1/ 15640 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ 15605 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15603 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15602 แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ว15601 กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
20 ต.ค. 2564 พบ 0023.3/ 895 การเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียน) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
Share on Line
Share on Pinterest