ข้อฐานพื้นฐาน
03  อำนาจหน้าที่
04  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05  ข้อมูลการติดต่อ
06  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
การประชาสัมพันธ์
07  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08  Q&A
09  Social  Network
 
การดำเนินงาน
010  แผนดำเนินงานประจำปี
        -ปี 2564
011  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
013  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
014  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
018  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        -แผนการใช้จ่ายเงินปี 2564
019  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
        -แผนการใช้จ่ายเงินปี 2564
020  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
023  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
030  ช่องทางแสดงความคิดเห็น
031  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
        -กระดานสนทนา
        -เว็บไซต์
        -facebook
033  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
035  การมีส่วนร่วมชองผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
036  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
038  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039  แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
040  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
041  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

26/10/2016

75

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th