วิสัยทัศน์


“ชุมชนน่าอยู่   แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง”

 

 

09/12/2016

1153

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th