ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๕-๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านบ่อหลวง หมู่ที่ ๕-๘ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๓/๒๕๖๒ 

25/04/2019

240

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th