ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502 )


ประชาสัมพันธ์  เรื่องการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม 2502 )

04/05/2018

455

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th