ประกาศ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสะพาน


ประกาศ  เรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  14  ตำบลหัวสะพาน

15/03/2018

460

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th