เรื่อง แผนการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน


เรื่อง  แผนการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลหัวสะพาน

08/03/2018

775

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th