การประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เทศบาลตำบลหัวสะพาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ   หัวหน้าสถานศึกษา  กศน.ตำบลหัวสะพาน  ปราชญชาวบ้านร่วมจัดการประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่หมู่ที่  2  ตำบลวังตะโก  อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่    21   กุมภาพันธ์  2561

28/02/2018

453

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th