ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังตะโกพัฒนาจำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะโก


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน  เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยข้างสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังตะโกพัฒนาจำกัด  หมู่ที่  2   ตำบลวังตะโก

21/02/2018

469

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th