ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณสายหน้าโรงผลิตน้ำประปาวังตะโก หมุ่ที่ 2 ตำบลวังตะโก


ประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน   เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บริเวณสายหน้าโรงผลิตน้ำประปาวังตะโก   หมุ่ที่ 2  ตำบลวังตะโก

21/02/2018

309

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th