โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และขยายถนนสายไปประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น พบ.ถ.๑๓๐๐๒ สายข้างเทศบาลตำบลหัวสะพานถึงที่ทำการประปา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวสะพาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โครงการก่อสร้างเสริมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต และขยายถนนสายไปประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น  พบ.ถ.๑๓๐๐๒  สายข้างเทศบาลตำบลหัวสะพานถึงที่ทำการประปา  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหัวสะพาน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/02/2018

324

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th