เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่1/2561 เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 1,11,12


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่1/2561 เรื่องการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 1,11,12 ชุมชนหัวตะพาน ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ตามประกาศเทศบาลตำบลหัวสะพาน ลงวันที่ 2 ก.พ. 2561

01/02/2018

609

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th