ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการสางเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น


ประชาสัมพันธ์แนวทางการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการสางเงินบริจาคเข้ากองทุนผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

19/12/2017

818

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th