เรื่องการยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช


เรื่องการยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ดป็นต้นไปที่งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลหัวสะพาน 

01/12/2017

870

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th