ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th