ประวัติ


ประวัติความเป็นมา

               เทศบาลตำบลหัวสะพาน ในระยะแรกได้มีการปกครองในรูปแบบของสุขาภิบาล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  จัดตั้งสุขาภิบาลหัวสะพาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม  2510  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 84 ตอนที่ 25  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2510 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495  จึงได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล  มีชื่อว่า “สุขาภิบาลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี”  และให้มีเขตดังต่อไปนี้  
                              ด้านเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่  1  ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลต้นมะพร้าว และตำบลไร่โคก เส้นเขตถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลต้นมะพร้าวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  2  ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลวังตะโก
                              ด้านตะวันออก  จากหลักเขตที่  2  ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลวังตะโก  ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่  3  ซึ่งตั้งอยู่ตรงเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลเวียงคอย
                              ด้านใต้  จากหลักเขตที่  3  ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลเวียงคอยไปทางทิศตะวันตก  และเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลลาดโพธิ์  และเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบล    สะพานไกรไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตที่  4  ซึ่งตั้งอยู่เส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลไร่โคก
                              ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่  4  ถือตามเส้นแบ่งเขตตำบลหัวสะพานกับตำบลไร่โคกไปทาง  ทิศเหนือ  บรรจบหลักเขตที่  1  ต่อมาได้ยกฐานะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 116  ตอนที่  9  ก  ลงวันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542 ซึ่งมีผลบังคับ  เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ทำให้ “สุขาภิบาลหัวสะพาน”  เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบลหัวสะพาน  มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  25 พฤษภาคม  2542  ประกอบด้วย  1 ตำบล  14  หมู่บ้าน  ครอบคลุม เนื้อที่  9,245.625 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ  14.793 ตารางกิโลเมตร โดยรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ได้แก่ นายจำรัส พริ้มพราย เป็นคนแรก ต่อมา นายเชาวลิต  วงศ์นุกูล  และปัจจุบัน นายชัยวัฒน์  แสงมณี  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลหัวสะพาน
                ประวัติตำบลหัวสะพาน  ชื่อของตำบลหัวสะพาน  มีที่มาจากสะพานข้ามคลองบางจาก ในอดีตเคยเป็นท่าขนส่งสินค้าไปยังจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้เส้นทางคลองบางจาก ไปผ่านปากอ่าวที่ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม นอกจากนี้หมู่ 7 บ้านดอนเจ้าฟ้า  มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าแผ่นดินเคยเสด็จผ่านซึ่งปรากฏว่า  เป็นตำบลที่มีละครมากมายหลายคณะคล้ายๆ กับตำบลหน้าพระลาน (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี)  ซึ่งมีละครมากเช่นกัน  อันเป็นมรดกวัฒนธรรมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน  มีกำนันปกครองมาแล้ว  11  คน
                ต่อมาสภาตำบลวังตะโก  ได้ยุบรวมกับเทศบาลตำบลหัวสะพาน  ตามความใน (9) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การยุบรวมสภาตำบลกับเทศบาล  ลงวันที่  24  กันยายน พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 121 ตอนพิเศษ 108 ง วันที่ 29 กันยายน 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป  ทำให้เทศบาลตำบลหัวสะพาน  ประกอบด้วย  2  ตำบล  ได้แก่  ตำบลหัวสะพาน และตำบลวังตะโก   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2547  เป็นต้นไป  ตามเจตนารมณ์ในการยุบรวมสภาตำบลวังตะโก  เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2547  ผลปรากฏว่า ที่ประชุมราษฎรได้มีมติให้สภาตำบลวังตะโกยุบรวมกับเทศบาลตำบลหัวสะพานด้วยคะแนนสูงสุด  
                ประวัติตำบลวังตะโก  ตำบลวังตะโก  เป็นตำบลที่มีประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายไทยทรงดำหรือไทยโซ่ง  หรือลาวโซ่ง  ตามประวัติกล่าวว่า  ชาวไทยโซ่งอพยพเข้ามาครั้งแรก ปี  พ.ศ.  2322  พระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ไปตีเมืองทัน  เมืองแถง  เมืองม่วย  อันเป็นเมืองที่มีชาวไทยเชื้อสายโซ่งดำอาศัยอยู่ (ปัจจุบันตั้งอยู่ทาง ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม) ได้พาชาวไทยโซ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณ ต.ท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี  ต่อมา การทำมาหากินฝืดเคือง จึงได้อพยพแยกย้ายกันไปบางส่วนมาทางทิศตะวันตก ลงมาตามคลองหัวสะพาน-บางจาก ซึ่ง  2  ฝั่งคลองดังกล่าว  มีชาวจีน และชาวไทยดั้งเดิมอาศัยอยู่บางตา จึงได้ตั้งถิ่นฐาน และเรียกบริเวณนี้ว่า  “บ้านคลอง” เพราะอยู่ใกล้คลองซึ่งเหมาะแก่การนำน้ำไปทำการเกษตร เพราะชาวไทยโซ่งกลุ่มนี้  ถนัดการ ทำนา ที่ลุ่ม โดยวิดน้ำจากลำคลองนี้ มีควายเป็นสัตว์เลี้ยงช่วยผ่อนแรงในการประกอบอาชีพ ทำให้การทำนาได้ผลดีสมัยนั้นชาวบ้านคลองมีฐานะค่อนข้างดีกว่าชาวไทยทรงดำที่ไปตั้งถิ่นฐานบนที่ดอนอื่นๆ โดยกลุ่มผู้ที่เป็นหัวหน้า หรือผู้ที่มีบรรดาศักดิ์สูง ซึ่งเรียกตามภาษาไทยโซ่งดำว่า  “เพีย” ให้มาอยู่รวมกันบริเวณ หมู่  3  ปัจจุบัน จนได้ชื่อว่า  บ้านเพีย  เดิมตำบลวังตะโกรวมอยู่ในอาณาเขตตำบลหัวสะพาน  ต่อมาได้มีการแบ่งแยกเป็นเอกเทศ โดยยึดหลักด้านเชื้อชาติ  และตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า  ตำบลวังตะโก   เนื่องจากสมัยนั้นมีต้นตะโกขึ้นอยู่จำนวนมาก แต่ชาวไทยทรงดำไม่นิยมเรียก  ยังคงเรียก “บ้านคลอง” เหมือนเดิม เมื่อมีประชากรเพิ่มขึ้น ได้แบ่งเขตปกครองเป็น 3 หมู่บ้าน  และบางส่วน  ได้อพยพไปจังหวัดอื่น เช่น  จังหวัดนครปฐม  เป็นต้น  ชาวไทยทรงดำ  นับถือบรรพบุรุษ  และศาสนาพุทธ  ตำบลวังตะโก ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองเพชรบุรี  ประกอบด้วย  3  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสะพานโพธิ์ลอย  หมู่ 2 บ้านหมอหลัด  และหมู่ 3 บ้านเพีย

สภาพทั่วไปของตำบลวังตะโก
                พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด  13.300   ตร.กม. หรือประมาณ  8,312  ไร่
                อาณาเขตตำบลวังตะโก
                ทิศเหนือ จรด ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
                ทิศใต้ จรด ตำบลหัวสะพาน และตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
                ทิศตะวันออก จรด ตำบลเวียงคอย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
                ทิศตะวันตก จรด ตำบลหัวสะพาน และตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
                อาชีพหลัก
                อาชีพหลัก ทำนา 
                อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย
                เส้นทางคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
                            จาก กทม. สามารถใช้ถนนเพชรเกษมหมายเลข 4 ผ่าน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พอถึงประมาณ กม. ที่ 153 ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางจาก- หนองปลาไหล ประมาณ 1 กม.เข้าสู่ ต.วังตะโก หมู่ 1 และหมู่ 2 ในเขต อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  หรือเข้าด้านถนนเพชรเกษม  ประมาณ กิโลเมตรที่ 140 แยกเข้าตำบลวังตะโก หมู่ 3 ระยะทาง  1 กม. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทรงดำ  มีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองภาษาท้องถิ่น  คือ ภาษาลาวโซ่ง  
                            เมื่อได้ยุบรวมสภาตำบลวังตะโกกับเทศบาลตำบลหัวสะพาน ซึ่งมีเขตติดต่อกันทำให้เทศบาลตำบลหัวสะพานมีอาณาเขตประกอบด้วย 2 ตำบล 17 หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 17,557.625 ไร่  หรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ  28.093  ตารางกิโลเมตร 
 
----------------------------------------------

 

 


 

26/10/2016

1721

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th