แผนยุทธศาสตร์เทศบาล


ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               เทศบาลตำบลหัวสะพาน มียุทธศาสตร์การพัฒนาในการดำเนินงาน รวม 7 ยุทธศาสตร์ 24 แนวทางการพัฒนา         เพื่อมุ่งไปสู่  วิสัยทัศน์  “ชุมชนน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง”  ดังนี้

ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

1.

แนวทางที่ 1  ก่อสร้างและบำรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ

แนวทางที่ 2  ฟื้นฟูพัฒนาด้านแหล่งน้ำ คู คลองและระบบชลประทาน

แนวทางที่ 3  ขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

แนวทางที่ ๔  พัฒนาและปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา

แนวทางที่ 5  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารและสถานที่

                 สาธารณะประโยชน์

แนวทางที่ 6  การบังคับใช้และปรับปรุงด้านการวางผังเมือง

 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและการวาง

ผังเมือง

2.

แนวทางที่ 1  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

แนวทางที่ 3  การฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสีย

 

ด้านการบริหารจัดการและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 

3.

แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร

แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 4  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     

                 และโรคภัยต่างๆ

แนวทางที่ 5  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.

แนวทางที่ 1  การส่งเสริมการศึกษาในระบบที่เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

แนวทางที่ 2  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

แนวทางที่ 3  อนุรักษ์และสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น    

แนวทางที่ 4  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน

 

ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น        

5.

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

ด้านสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

6.

แนวทางที่ 1  การบริหารจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ให้ได้มาตรฐานและ              

                 เพียงพอ

แนวทางที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่

 

ด้านการเมืองการบริหาร

 

๗.

 

แนวทางที่ 1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 2  สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 

ด้านการส่งเสริมการลงทุน

การพณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

 

 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

               ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  โดยยึดหลักความพอเพียง และส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ดังนี้

               1.1 สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

               1.2 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและศักยภาพของประชาชนในชุมชน โดยพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ

               1.3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำหริ  ตามศักยภาพของชุมชน  เช่น  ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์

2.นโยบายพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการดำรงชีวิตเพื่อเอื้ออำนวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

               2.1 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆ ในตำบลให้เป็นชุมชนน่าอยู่ โดยการปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

               2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและกำจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

               2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและลดสภาวะโลกร้อน

               2.4 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน

3. นโยบายพัฒนาด้านการสาธารณูปโภคและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตำบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้

               3.1 พัฒนา ปรับปรุงระบบการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของตำบลหัวสะพานในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับประชาชนได้อุปโภค  บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ำใหม่ตามความเหมาะสม

               3.2 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และทางระบายน้ำเพื่อให้ได้มาตรฐาน

               3.3 ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

               3.4 ปรับปรุงระบบจราจร เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะและการเดินทาง

               3.5 จัดสร้างสวนสาธารณะให้สวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมการพักผ่อนและการออกกำลังกาย

               3.6 ก่อสร้างปรับปรุง และพัฒนาภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้ดูสวยงาม

               3.7 ขุดลอก คูคลองและท่อระบายน้ำทุกสายอย่างต่อเนื่อง

4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ

               การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันจะที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต   และนำพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคม   โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ   สร้างคน    และสร้างงาน   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้

               4.1  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ

               4.2  อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถุ  และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่

               4.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

               4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการให้แก่นักเรียน และประชาชนในท้องถิ่น

               4.5 สนับสนุนให้มีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน หอประชุมอเนกประสงค์และสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

               4.6 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต เพื่อแสวงหาความรู้ให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเยาวชน

5. นโยบายพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

               การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ   ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตำบล  ทั้งในด้านสาธารณสุข และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

               5.1 ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการสนับสนุน  อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

               5.2 มีการดูแลสุขภาพ อนามัยให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดหน่วยเคลื่อนที่เข้าบริการถึงชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

               5.3 ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพลังแผ่นดิน ให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว

               5.4 ควบคุมป้องกัน และกำจัดพาหะนำโรคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการควบคุมป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

               5.5 จัดระเบียบชุมชนรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน โดยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

               5.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน

               5.7 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น

               5.8 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน      

6. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

               การพัฒนาการเมืองการบริหาร  ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาลตำบล  ตลอดจนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

               6.1 พัฒนาเทศบาลตำบลหัวสะพานให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของตำบลหัวสะพาน-วังตะโก พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร  ให้มีคุณภาพและมีจิตสำนึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและการปฏิบัติงาน

               6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน โดยพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านพึงพอใจของประชาชน และมีคณะกรรมการชุมชน ที่ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

               6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

               6.4 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้านเพื่อให้ประชาชนเลือกได้ เพื่อการตรวจสอบและมีการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

               6.5 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง  เป็นธรรม  และถูกต้อง มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ  โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ

 

-----------------------------------

 

09/12/2016

1433

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลหัวสะพาน
333 หมู่.10 ต.หัวสะพาน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 771560-1
โทรสาร 032-771559
เว็บไซต์ : http://www.huasaphan.go.th